Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

a Pataki Cukrász Kft. által üzemeltetett www.beiglifutar.hu webáruház kapcsán megvalósuló adatkezelésekről 

1.MEGNEVEZÉSE ÉS ADATAI

Név: Pataki Cukrász Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”)

Székhely: 2030 Érd, Balatoni út 61.

Cégjegyzékszám: 13-09-074700

Adószám: 12237902-2-13

Elektronikus elérhetőség: rendeles@patakicukraszda.hu 

Weboldal: https://www.beiglifutar.hu/ (a továbbiakban: „Weboldal”)

2.FOGALMAK

1.Érintett

Érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.Személyes Adat

Személyes adat az érintettre vonatkozó bármely adat.

3.Adatkezelés

A Személyes Adatok kezelése alatt a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük. Adatkezelést jelent a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, a beléjük való betekintés, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

4.Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, azaz jelen esetben a Társaság; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

5.Adatfeldolgozó

Az, aki az adatkezelő nevében kezel Személyes Adatokat. A Tájékoztató felsorolja, hogy a Társaság nevében milyen más személyek milyen okból és módon kezelnek Személyes Adatokat.

 

3.AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Társaság által nyújtott online szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

·az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

·Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR), 

·a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), 

·az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.), 

·az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény).

 

4. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Az Ön adatait kizárólag az alábbiakban részletezett adatkezelési célok megvalósulása érdekében kezeljük. 

Az Ön adatai kizárólag úgy kerülnek a Társaságunk kezelésébe, hogy azokat Ön a Weboldalunkon önként megadja. 

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön bármikor és ellenszolgáltatás nélkül jogosult tájékoztatást kérni a kezelt adatairól, megilleti a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jog, valamint amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai nem a GDPR-nak megfelelően kezeljük, joga van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”). 

Az Érintettek Személyes adatait Társaságunk

(1) a termékek adásvételével,

(2) a termékek vételárának fizetésével,

(3) a számlázással,

(4) a Weboldalon történő regisztrációval,

(5) a tájékoztatáskéréssel és panaszkezeléssel,  

(6) a Weboldal látogatással (és cookie beállításokkal), illetve

(7) a hírlevél és egyéb direkt marketing megkeresésre feliratkozással

kapcsolatban kezeli az alábbiak szerint: 

5. A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSEI A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN

 

5.1. A TERMÉKEK ADÁSVÉTELE KAPCSÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS 

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Családi és utónév

adásvételi szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

szállítási cím

adásvételi szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

telefonszám

adásvételi szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

emailcím

adásvételi szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

 

Megismerésre jogosult személyek köre

Adatkezelés időtartama

A Társaság eladásokért felelős munkatársai (illetve az adatfeldolgozók, ld. lent).

A Társaságunk a Személyes Adatot 3 évet követően haladéktalanul törli. Ezen adatkezelési időtartam az esetlegesen visszatérő ügyfelek minőségi kiszolgálása érdekében szükséges.

 

5.1.1. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk b) pontja, azaz a Társaságunk és az Ön között létrejött szerződés szerinti kötelezettségünk teljesítése, a termékek sikeres adásvétele. 

5.1.2. Az adatkezelés időtartama 

A Társaságunk a Személyes Adatot 3 év elteltével törli. Ezen adatkezelési időtartam az esetlegesen visszatérő ügyfelek minőségi kiszolgálása érdekében szükséges.

5.2. A TERMÉKEK VÉTELÁRÁNAK FIZETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN MEGVAÓSULÓ ADATKEZELÉS

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Családi és utónév

A szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlenül szükséges

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Számlavezető bank megnevezése (opcionális kártyás fizetés esetén)

A szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlenül szükséges

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Bankszámlaszám (opcionális kártyás fizetés esetén)

A szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlenül szükséges

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

 

Megismerésre jogosult személyek köre

Adatkezelés időtartama

A Társaság pénzügyekért, utalásokért felelős munkatársai (illetve az adatfeldolgozók, ld. lent).

A Társaságunk a Személyes Adatot a regisztráció törlésétől számított 3 évet követően haladéktalanul törli. Ezen adatkezelési időtartam az esetlegesen visszatérő ügyfelek esetleges kedvezményes kiszolgálása érdekében szükséges.

5.2.1. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk b) pontja, azaz a Társaságunk és az Ön között létrejött szerződés szerinti kötelezettség teljesítése, tehát a Társaságunknak a termékek ellenértékeként utalt összeget fogadása. 

5.2.2. Az adatkezelés időtartama 

A Társaságunk a Személyes Adatot a regisztráció megszüntetését követően, attól számított 3 év elteltével törli. Ezen adatkezelési időtartam az esetlegesen visszatérő ügyfelek esetleges kedvezményes kiszolgálása érdekében szükséges.

5.3. SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Kezelt Személyes 

adatok köre:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

A vásárló neve, címe

Az adatkezelés célja számviteli bizonylatok kiállítása.

Jogi kötelezettség teljesítése

[GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, ÁFA tv. 159.§, Számviteli tv. 169.§ (2) bek.]

Az adatkezelés célja, időtartama, módja:

Megismerésre jogosult személyek köre

Adatkezelés időtartama

A Társaság számlázással foglalkozó munkatársai

Amennyiben az Érintett a Személyes Adatait (nevét, lakcímét) tartalmazó számviteli bizonylatot kért, az adatkezelés időtartama 8 (nyolc) év.

5.4. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Kezelt Személyes 

adatok köre:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

A regisztráló neve, címe

Az adatkezelés célja az ügyfél számára többletszolgáltatások elérhetővé tétele

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

a regisztráló felhasználóneve, jelszava

Az adatkezelés célja az ügyfél számára többletszolgáltatások elérhetővé tétele

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

a regisztráló emailcíme

Az adatkezelés célja az ügyfél számára többletszolgáltatások elérhetővé tétele

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

a regisztráló telefonszáma

Az adatkezelés célja az ügyfél számára többletszolgáltatások elérhetővé tétele

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Az adatkezelés célja, időtartama, módja:

Megismerésre jogosult személyek köre

Adatkezelés időtartama

A Társaság munkatársai

A Társaságunk a Személyes Adatot a regisztráció törlésétől számított 3 évet követően haladéktalanul törli. Ezen adatkezelési időtartam az esetlegesen visszatérő ügyfelek esetleges kedvezményes kiszolgálása érdekében szükséges.

5.4.1. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés. 

5.4.2. Az adatkezelés időtartama 

A Társaságunk a Személyes Adatot a követelés lejártától számítva a követelés teljes behajtásának időpontjáig, de legfeljebb a követelés elévüléséig törli. 

5.5.TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Családi és utónév (illetve regisztrált ügyfelek esetén felhasználónév)

A Társaságunk számára a tájékoztatás teljesítéséhez az Ön neve megadása nélkülözhetetlen. Amennyiben nem adja meg a nevét, Társaságunk tájékoztatja Önt arról, hogy nevének ismerete nélkül nem tudjuk az eljárást lefolytatni, a tájékoztatást megadni, mivel nem tudjuk Önt beazonosítani.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

E-mail cím (opcionális)

Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítjuk a Társaságunk válaszát.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

Lakcím (postai elérhetőség) (opcionális)

Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben a Társaságunk válaszát postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét!

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

Telefonszám (opcionális)

Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben csak telefonszámát adja meg, Társaságunk a tájékoztatást nem tudja megadni, mivel azt bizonyítható módon, írásban kell megadnunk. A telefonszám megadása esetén, Társaságunk a tájékoztatás kérés pontosítása érdekében jogosult Önt keresni.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

Megismerésre jogosult személyek köre

Adatkezelés időtartama

A Társaság panaszkezelésért, tájékoztatás nyújtásáért felelős munkatársai (illetve az adatfeldolgozók, ld. lent).

Tájékoztatáskérésre, panaszra adott választól számított 1 év, illetve az azzal kapcsolatos eljárás befejeztének időpontjától számított 1 év.

5.5.1. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez a GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást jelent. Ön a hozzájárulást a panasz vagy tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából a Társaságunk részére megküldött levéllel, beadvánnyal, ráutaló magatartással adja meg. 

5.5.2. Az adatkezelés időtartama 

A Társaságunk a Személyes Adatokat a tájékoztatás nyújtás vagy panasszal kapcsolatos válaszunk Társaságunk általi megküldését követő 1 évig kezeli. Amennyiben a panasszal kapcsolatban a NAIH vagy bíróság előtt eljárás indul, a hatósági ill. bírósági eljárás jogerős lezárásáig kezeljük az Ön Személyes Adatait. 

5.6. WEBOLDAL LÁTOGATÁSSAL ÉS COOKIE-KAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A cookie-k egyedi számítógép-, illetve készülékazonosítót, profilinformációkat tárolnak. A cookie-k a Weboldal látogatók személyének azonosítására nem alkalmasak, azonban alkalmasak a látogató által a Weboldal látogatásához használt számítógép, készülék azonosítására, felismerésére.

A Weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén cookie-t helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a látogató aktuális és korábbi weboldal böngészését, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Weboldal felugró ablak formájában engedélykérést küld a cookie-k elhelyezésére vonatkozóan, melyet a felhasználó az „összes cookie elfogadása” gombra kattintva engedélyezhet. 

A Weboldalon alkalmazott cookie-k az alábbi kategóriákba sorolhatók: Rendszer, Analitika, Hirdetés, Egyedi.

Az alábbi táblázatból megtudható, hogy pontosan milyen cookie-kat (sütiket) használ a Társaság a Weboldalon és melyek ezek főbb jellemzői:

Cookie

Név

Cél

Időtartam

Rendszer

A Weboldal működéséhez használt cookie-k.

A rendszer működése miatt elengedhetetlen néhány cookie használata. Ilyenek például a bejelentkezéshez használt, vagy a feltöltési folyamatot figyelő cookie-k.

maximum 365 nap

Analitika

- Google Analytics

- Tag Manager cookie-k

- Hotjar

- Mixpanel

Az ilyen típusú cookie-k elhelyezésének célja az, hogy a felhasználókról és az oldal használatáról anonim statisztikákat gyűjtsünk.

maximum 2 év

Hirdetés

A Weboldalon megtalálható különböző hirdetési platformok cookie-jai.

A Társaság különböző hirdetési platformokat használ, melyek cookie-kat helyezhetnek el a weboldalon. (Facebook, Google Ads, stb.) Továbbá, az oldal remarketing célokra is használja ezeket a sütiket.

maximum 365 nap

Egyedi

 

A felhasználói élmény fokozása érdekében egyéb cookie-kat is eszközölhetünk.

maximum 365 nap

 

A Társaság felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a Weboldal olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak semmilyen befolyása nincs a partnerek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára vonatkozóan. A Társaság az érintetteket ezúton kéri, hogy előzetesen tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem a Társasághoz tartozó oldalon a Személyes Adatait bármilyen formában megadná.

5.7. HÍRLEVÉLSZOLGÁLTATÁSSAL, DIREKT MARKETINGNEK MINŐSÜLŐ MEGKERESÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

A hírlevélre a Weboldalon iratkozhat fel az Érintett, amennyiben ezt a Társaság elérhetővé teszi. 

A hírlevélszolgáltatás, direkt marketingnek minősülő megkeresések kapcsán kezelt Személyes adatok köre, adatkezelés jogalapja, Érintettek és címzettek kategóriái

Kezelt Személyes 

adatok köre:

Adatkezelés jogalapja:

Érintettek 

kategóriái:

Címzettek kategóriái:

Név, e-mail cím.

Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

A Weboldalon hírlevél fogadására feliratkozó Érintett.

A Társaság hírlevelekért felelős munkatársai (illetve az adatfeldolgozók).

Az adatkezelés célja, időtartama, módja

Adatkezelés célja:

Adatkezelés időtartama:

Adatkezelés módja:

Közvetlen üzletszerzés, szolgáltatások népszerűsítése.

A Társaság a Személyes Adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Elektronikusan.

6. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK

6.1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Társaság alkalmazottai, így például a Weboldalt üzemeltető munkatársak vagy az adásvétel ügyintézői férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. 

Emellett az Ön adataihoz a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyek férhetnek hozzá, így különösen a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló futár cég, illetve az IT szolgáltató. 

6.2. Adattovábbítás 

Tájékoztatjuk, hogy Személyes Adatait harmadik országba is továbbíthatjuk, a rendes működésünk körében meghozott üzleti döntés alapján. 

Az Európai Unió államai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes Norvégia, Liechtenstein és Izland a személyes adatok védelme és az érintettek jogai gyakorlása és szabadságjogai védelmében a GDPR alapján azonos jogokat biztosítanak az érintetteknek. 

A GDPR 45. cikke alapján az Európai Bizottság meghatározza azokat az Európai Unió és EGT tagállamok körén kívül eső államokat, amelyek a GDPR 43. cikk (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozattal, valamint a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákkal bírnak a személyes adatok kezelését, és az érintettek jogai gyakorlását illetően, azaz a GDPR-ral azonosan szabályozzák az érintettek személyes adataival kapcsolatos védelmet és megfelelő garanciákat nyújtanak az érintettek jogai érvényesítése és védelme érdekében. 

Egyezően a GDPR 45. cikkével, az Európai Unió Bizottsága az alábbi országok listáját tette közzé, mint amelyek a GDPR 43. cikk (3) bekezdés szerinti megfelelőséggel, illetve 46. cikk szerinti garanciákkal rendelkeznek: Svájc, Andorra, Argentína, Kanada, Fårö, Guernsey, Izrael, Man Sziget, Jersey, Új Zéland, Uruguay és Amerikai Egyesült Államok. A lista elérhetősége: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eucountries_en  

Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy ilyen országba történő adattovábbítás esetén az Ön számára a GDPR-ban biztosított, az adatvédelemmel kapcsolatos jogai nem feltétlenül érvényesülhetnek, amelyből eredő kockázatra az Ön figyelmét ezúton felhívjuk. 

A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át a Személyes Adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Így például, amennyiben a NAIH keresi meg a Társaságunkat és kéri az Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos felvilágosítást. 

6.3. Adatfeldolgozók listája

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozás típusa

1.

Pataki Ádám

2030 Érd Balatoni út 61.

weboldal üzemeltetés és szerver szolgáltatás

2.

Lázár Evelin

2030 Érd Balatoni út 61.

számlázással kapcsolatos szolgáltatás

3.

Lázár Evelin

2030 Érd Balatoni út 61.

futár szolgáltatás

Nyilatkozunk, hogy a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a GDPR és az Info tv. által előírt adatkezelési követelményeknek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására. 

Társaságunk és az adatfeldolgozók között írásbeli szerződés rögzíti az adatfeldolgozással összefüggésben felmerülő, a GDPR-ban meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. 

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk minden szükséges intézkedést megtesz az Ön Személyes Adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül – legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott – bejelentést teszünk a NAIH-nál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az általunk kezelt személyes adatokon keresztül az Ön jogaira és szabadságaira nézve. 

Az adatvédelmi incidensről Önt késedelem nélkül tájékoztatjuk, amennyiben az Ön jogaira és szabadságára nézve az nagy kockázattal jár. Nagynak minősítjük a kockázatot például, amennyiben jogosulatlan behatolást észlelünk az informatikai hálózatba, vagy az adatfeldolgozó jogosulatlan behatolást észlel és jelez felénk, és kifejezetten a Személyes Adatok jogosulatlan eltulajdonítását észleljük.  

Adatvédelmi incidensnek minősül, ha a Társaságunk által tárolt adatok megsérülnek, véletlenül vagy megőrzési kötelezettség ellenére jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér. 

8. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

8.1. A hozzáféréshez vagy tájékoztatás kéréshez való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa: 

·milyen Személyes Adatait,

·milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezeli a Társaság, 

·a az adatokat nem Öntől gyűjtötte a Társaságunk, azok milyen forrásból származnak, 

·mennyi ideig kezeli a Személyes Adatokat a Társaság, vagy ha ez nem lehetséges, hogy ezt az időtartamot milyen szempontok alapján határozza meg a Társaságunk,  

·mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés esetén, 

·azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 

·az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

·az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

·azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Ön Személyes Adatait a Társaság közölte, valamint, hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely Személyes Adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a Személyes Adatait. 

A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre, díjmentesen teljesíti. 

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, Társaságunk jogosult: 

·megtagadni az intézkedést az Ön kérelme alapján, vagy 

·díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségeink megtérülését biztosítja. 

Túlzónak tekintjük a kérelmét, amennyiben az ismétlődő jellegű, és egy éven belül legalább két alkalommal már tájékoztattuk a fenti adatokról, tényekről, és a Társaságunk tevékenységi köre és a kezelt adatok köre nem változott, így az adatkezelésünk jogszerűségét, okát és módját illetően változás nem következett be. 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részéről történő kizárólag telefonon történő megkeresés esetén, amely a tájékoztatási jogra irányul, legfeljebb általános tájékoztatást tudunk adni. Társaságunk csak írásban (emailben) fogadhat el tájékoztatáskérést, ellenkező esetben nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy a kérelem valóban Öntől érkezett-e. 

8.2. Adatok helyesbítéséhez való jog 

Az Alkalmazáson való, ön általi, azonnali adatmódosítás mellett, Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban is kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely Személyes Adatát (például, ha megváltozik az e-mail címe vagy módosul a lakcíme). A Társaság a kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti. 

Továbbá, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát. A Társaság a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti. 

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a Társaságunk adatkezelési céljai megvalósulása és így az Ön jogos érdeke érvényesítése céljából a hiányos személyes adatok kiegészítése indokolt, kérheti, hogy Társaságunk a hiányzó adattal a nyilvántartását egészítse ki. Ebből a célból kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségünkre a hiányzó adataival kiegészített, az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát megküldeni szíveskedjen számunkra. A kiegészítő nyilatkozat alapján Társaságunk késedelem nélkül kiegészíti az Ön Személyes Adatait a kérelemnek megfelelő adatokkal. 

A helyesbítésről és a helyesbített adatokról tájékoztatjuk azt, akivel a helyesbítéssel érintett személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a helyesbítendő adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk. 

8.3. A törléshez való jog 

Ön, az Alkalmazáson keresztül vagy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a Személyes Adatainak a törlését. 

A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben értesíti. 

Az interneten megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a keresőmotorokban tárolt adatait is - amennyiben azt Ön a Társaságunk szolgáltatásával kapcsolatban rögzítette - az adatok minden lehetséges elérési vagy tárolási pontján töröltesse. 

Úgyszintén, a törlésről tájékoztatjuk azt, akivel a törlés alá eső Személyes Adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a törlés alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk. 

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a Személyes Adatai kezelésének a korlátozását. 

Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait csak tárolhatjuk, de azt nem továbbíthatjuk semmilyen címzettnek, nem engedhetünk abba betekintést, nem kérdezhetjük le, nem tehetjük hozzáférhetővé, de nem is törölhetjük és nem semmisíthetjük meg. 

A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső Személyes Adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges. Amennyiben feloldásra kerül ilyen okból a korlátozás, arról előzetesen írásban tájékoztatjuk. 

Az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatjuk azt, akivel a korlátozás alá eső Személyes Adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a korlátozás alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk. 

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog 

Önnek joga van ahhoz, hogy a számunkra rendelkezésre bocsátott Személyes Adatait olyan formátumban megkapja, ami alkalmas arra, hogy Ön azokat továbbítani tudja géppel olvasható formában. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a GDPR és az Adatvédelmi Biztos 2017. évi jelentése értelmében az adatkezelőknek nem kötelességük az adathordozhatóságot lehetővé tevő formátumok kifejlesztése, és egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket bevezetni vagy fenntartani. Az érintett akkor jogosult arra, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.

8.6. A tiltakozáshoz való jog 

Tájékoztatjuk, hogy Személyes Adatait a Társaságunk nem használja fel üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja.  

Ennek ellenére tájékoztatjuk, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt a Társaságunk a Személyes Adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná. 

9. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGE

Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számunkra. Társaságunk Önnel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találjuk, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítjuk! 

Ön továbbá jogosult a NAIH eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy a Társaságunk az Ön Személyes Adatai kezelése során megsérti a GDPR előírásait.

Ebből a célból megadjuk a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu    

Honlap: www.naih.hu  

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 Fax szám: +36 (1) 391-1410 

Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-uegyinditas.html  

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Társaságunk ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

10. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNK ELÉRHETŐSÉGE 

 

Az adatkezelési tájékoztatónk a Weboldalon, elektronikus formában folyamatosan elérhető és megtekinthető. 

Amennyiben Ön telefonon keres meg bennünket, akkor szóban tájékoztatjuk az adatkezelés lényeges körülményeiről, azaz, hogy: 

·tevékenységünk során adatkezelésre kerül sor, melynek során 

·milyen adatokat,

·meddig,

·milyen célból tárolunk, valamint 

·az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről. 

11. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA

Társaságunk évente felülvizsgálja az adatkezelési tájékoztatót, hogy az megfelel-e valamennyi jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati útmutatóknak. 

Jelen adatkezelési útmutató 2021. november 22. napján lép hatályba. 

Következő felülvizsgálat időpontja. 2022. november 22. napja.